مدیتیشن غیرجدی است

ذهن بسیار جدي است، و مدیتیشن کاملاً غیرجدي است. وقتی این را می گویم ممکن است سردرگم شوید، زیرا مردم درباره ي مدیتیشن بسیار جدي حرف می زنند. اما مدیتیشن چیز جدي‌اي نیست. درست مانند بازي است- غیرجدي. خالص و صادق، اما نه جدي. چیزي مانند کار نیست؛ بیشتر شبیه بازي است. بازي فعالیت نیست. حتی زمانی که فعالانه است، فعالیت نیست. بازي تنها لذت است. فعالیت به هیچ جا نمی رود ، ایجاد انگیزه نمی کند. بلکه تنها ناب و خالص است، جریان انرژي است.

خشک بودن، و رفتاری مشابه که نسبت به بقیه مسائل دارید، نسبت به مدیتیشن داشته باشید، مدیتیشن رو از دست دادید.

اما دشوار است، زیرا ما بسیار درگیر فعالیت هستیم. ما همیشه چنان فعال بوده ایم که فعالیت تبدیل به نگرانی ریشه داري شده است. حتی زمانی که خوابیم فعالیم. حتا زمانی که به آسودگی فکر می کنیم فعالیم. ما حتا آسودگی را تبدیل به فعالیت می کنیم؛ تلاش می کنیم تا آسوده شویم. این مسخره است! اما این به خاطر ربات گونه بودن عادتهاي ذهن اتفاق می افتد.


چه باید کرد؟ تنها بی فعالیتی تو را به مرکز درونی هدایت می کند، اما ذهن نمی تواند تصور کند که چگونه بی فعالیت باشد. پس چه باید کرد؟

روشهایی ابداع شده روشها فعال بودن است و این فعال بودن آن قدر شدت می گیرد که فعالیت به سادگی متوقف می شود؛ چنان دیوانه وار فعال بودن که ذهنی که تشنه ي فعالیت است از سیستمت بیرون انداخته شود. فقط بعد از آن، بعد از پاکسازي عمیق، می توانی وارد عدم فعالیت شوي و لحظه اي از جهانی را داشته باشی که جهان تلاش و کوشش نیست

زمانی که این جهان را شناختی، می توانی بی هیچ تلاشی واردش شوي. زمانی که احساسش کردي-چگونه بدون انجام دادن کاري تنها در اینک اینجا بودن – می توانی هر لحظه واردش شوي؛ میتوانی همه جا در آن باقی بمانی. در نهایت می توانی در بیرون فعال باشی و در درون عمیقاً غیرفعال.


روشهاي پاکسازي ابداعاتی مدرن اند. در زمان بودا به اینها نیازي نبود، زیرا مردم زیاد سرکوبگر نبودند. مردم طبیعی بودند، مردم زندگی بدوي داشتند – متمدن نشده بودند ، زندگی هاي خودانگیخته داشتند . به همین خاطر ویپاسانا- ویپاسانا یعنی بینش- توسط بودا مستقیماً به مردم داده شد. اما اکنون تو نمی توانی مستقیماً ویپاسانا را انجام دهی. و معلمانی که مستقیماً روش ویپاسانا را آموزش می دهند به این قرن تعلق ندارند، دوهزار سا ل عقب اند. بله، ممکن است گاهی از صد نفر به یکی دو نفر کمک کنند، اما نه بیشتر از این. روشهاي پاکسازي را معرفی می کنم، تا ابتدا آنچه را که جامعه با تو کرده را بتوانی رها کنی، تا بتوانی دوباره بدوي شوي. از آن بدویت، از آن معصومیت بدوي، بینش و بصیرت به راحتی در دسترس قرار می گیرد.

داینامیک مدیتیشن چیست ؟

داینامیک مدیتیشن ، مدیتیشن پیشنهادی ماست؛ که تاثیرات روان درمانی هم دارد. اگر از مطالب ما هیچ چیزی نفهمید و هیچ کاری نکنید به جز این نوع مدیتیشن امکان رسیدنتان همچنان بالاست. این مدیتیشن هر روز توسط صد‌ها هزار نفر در سرتاسر دنیا انجام می‌شود.

هیزم شکن و سنگ شکن نیازي به انجام مدیتیشن پاکسازي ندارند – کل روز همین کار را می کنند. اما براي انسان مدرن چیزها تغییر کرده اند.

وقتی خواب تمام می شود، کل طبیعت زنده می شود؛ شب رفته، تاریکی دیگر نیست، خورشید بالا آمده و همه چیز هوشیار و بیدار شده است. در این مدیتیشن است هر کاري که انجام می دهید باید همواره بیدار و هوشیار و آگاه باشید. شاهد بمانید. گم نشوید. گم شدن آسان است. زمانی که نفس می کشید ممکن است گم شوید. ممکن است چنان با تنفس یکی شوید که شاهد را فراموش کنید. اما با این کار نکته را از دست می دهید. تا جاي ممکن عمیق و سریع نفس بکشید، کل انرژي تان را در آن بگذارید، اما همچنان شاهد بمانید.

آنچه که اتفاق می افتد را مشاهده کنید، گویی که تماشاچی هستید و تمام اینها دارد براي کسی دیگر اتفاق می افتد، گویی که کل اینها در بدن اتفاق می افتد و هوشیاري مرکزیت دارد و نگاه می کند. مشاهده باید در هر سه گام وجود داشته باشد. و در گام چهارم زمانی که همه چیز متوقف می شود و شما کاملاً بی عمل و منجمد شده اید، این بیداري به اوج خودش می رسد. گروهی انجام شود انرژي قدرتمندتر خواهد بود. این تجربه اي فردي است و شما باید نسبت به مدیتیشن پویا پنج گام دارد و یک ساعت به طول می کشد. می تواند به تنهایی انجام شود، اما اگر دیگران بی اعتنا بمانید و چشمانتان را بسته نگه دارید، بهتر است از چشم بند استفاده کنید. بهتر است شکم خالی باشد و لباسها کم و راحت باشند.

مراحل انجام داینامیک مدیتیشن

●مرحله ي اول: 10 دقیقه .

با سرعت و شدت از بینی نفس بکشید و اجازه دهید این نوع نفس کشیدن با شدت هرچه تمام‌تر و به صورت نامنظم ادامه پیدا کند. مهم این است که هوا به صورت عمیق وارد ریه‌های شما شود. هر چه می توانید سرعت نفس کشیدن را بالا ببرید و اطمینان حاصل کنید که هوا به طور عمیق وارد ریه‌هایتان می شود. در عین حال توجه داشته باشید که عضلات بدنتان منقبض باقی نمانند و گردن و شانه‌هایتان کاملا رها و آزاد باشند. این کار را آنقدر ادامه دهید که احساس کنید با نفسهایتان یکی شده اید. در این هنگام انرژی در بدنتان شروع به حرکت می‌کند و این حرکتِ انرژی بدن شما را حرکت خواهد داد. اجازه دهید این حرکت در بدنتان اتفاق بیفتد و حتی از آن برای تحریک انرژی بیشتر نیز استفاده کنید، حرکت دادن بازوها و بدنتان به صورت طبیعی باعث تحریک و بیدار شدن میزان بیشتری از انرژی خواهد شد. بیدار شدن این انرژی را احساس کنید.

●مرحله ي دوم: ده دقیقه

بدنتان و هر آنچه در آن اتفاق می‌افتد را دنبال کنید. بدنتان را رها باقی گذارید تا هر آنچه در آن وجود دارد ابراز شود و بیرون بریزد… کاملا رها و آزاد باشید… اجازه دهید هر آنچه لازم است بیرون ریخته شود و آزاد گردد. فریاد بزنید، آواز بخوانید، بخندید، گریه کنید، بالا و پایین بپرید، برقصید و بلرزید… هیچ چیز را درون خود نگاه ندارید و تمام بدنتان را حرکت دهید. اغلب اوقات با اندکی حرکت از طرف خودتان آرام آرام حرکات طبیعی و خودبخودی بدن آغاز می شود. به هر صورت هرگز اجازه ندهید تا ذهنتان در آنچه رخ می‌دهد دخالت کند و به خاطر داشته باشید که کاملا همراه با بدن خود باشید.

●مرحله ي سوم: 10 دقیقه

با دستان بالا رفته بپرید و در هنگام پایین آمدن تا جاي ممکن عمیق « هو، هو، هو » را فریاد بزنید.هر زمان که بر پاهاي خود فرود می آیید، اجازه دهید صدا عمیقاً بر مرکز جنسی ضربه بزند. هرچه دارید رو کنید، خودتان را کاملاً خسته کنید.

●مرحله ي چهارم: 10 دقیقه

ایست! در هر حالتی که هستید منجمد شوید. بدن را به هیچ شکل ممکن اداره نکنید. سرفه و یا هر
حرکتی جریان انرژي تان را زایل می کند و از بین می برد و تلاش از دست خواهد رفت. نسبت به
هر اتفاقی که بر شما می افتد شاهد بمانید.

●مرحله ي پنجم : 10 دقیقه

جشن بگیرید و همراه با موسیقی و رقص شادي کنید، سپاسگذاري تان را به کل ابراز کنید. کل روز
شادي تان را حفظ کنید.

داینامیک مدیتیشن بدون صدا

اگر مکان مدیتیشن امکان سر و صدا به شما نمی دهد، می توانید با روش ساکت انجامش دهید: به جاي فریاد زدن و سر و صدا راه انداختن، اجازه دهید پا کسازي از طریق حرکات بدنی اتفاق بیفتد. در مرحله ي سوم می توانید صداي « هو » را در سکوت در درونتان بکوبید و در مرحله ي پنجم می توانید با رقص سپاسگذاري تان را ابراز کنید.

کسی گفته مدیتیشنی که اینجا انجام می دهیم دیوانگی محض است. همین طور است. و به دلیلی این‌گونه است. این دیوانگی با روش است؛ انتخابی آگاهانه است.

به یاد بسپار، تو نمی توانی به اختیار خودت دیوانه شوي. دیوان گی تو را تسخیر می کند. فقط بعد از تسخیر شدن دیوانه می شوي. اگر به اختیار خود دیوانه شوي، چیز کاملاً متفاوتی است. تو اساساً تحت کنترلی، و کسی که بتواند حتا دیوانگی اش را کنترل کند هرگز دیوانه نمی شود.
.