این روشی ساده براي دگرگون کردن انرژي شما و هدایتش به بالا است. این فرآیند می بایست حداقل روزي دو بار انجام شود.

بهترین زمان صبح زود است، درست قبل از این که از جایت برخیزي. لحظه اي که احساس کردي بیدار شده اي، به مدت بیست دقیقه انجامش بده. بی معطلی انجامش بده، بی درنگ. زیرا زمانی که تازه از خواب بیدار شده اي بسیار ظریف و پذیرایی. زمانی که تازه از خواب بیدار شده اي بسیار تازه و سرزنده اي و تأثیر آن به عمق درونت خواهد رفت. .زمانی که تازه از خواب بیدار شده اي،کمتر در ذهنی، از این رو شکاف هایی وجود دارد که از طریق آنها روش به هسته ي درونی ات نفوذ خواهد کرد. و صبح زود وقتی داري بیدار می شوي و وقتی کل زمین درحال بیدار شدن است، جریان بیداري عظیمی در سراسر جهان وجود دارد – از این جریان استفاده کن، این فرصت را از دست نده.تمام مذاهب باستانی عادت دارند صبح زود نیایش کنند، در هنگام طلوع خورشید ، زیرا طلوع خورشید، طلوع تمام انرژي هاي هستی است. هنگام طلوع آسان تر است، در آن لحظه می توانی به سادگی بر موج انرژي بالا رونده سوار شوي. اما هنگام عصر سخت تر است، انرژي ها به عقب باز می‌گردند و تو با جریان مبارزه می کنی. اما هنگام صبح با جریان همراه می شوي .

به سادگی همانطوري که در تخت دراز می کشی، به پشت دراز بکش. چشمانت را بسته نگه دار. وقتی نفس را به درون می دهی تصور کن نور عظیمی از سر وار د بدنت می شود، گویی که خورشید درست نزدیک سرت طلوع کرده باشد. تو خالی هستی و نور طلایی به درون سرت می ریزد، و میرود و می رود، عمیق و عمیق تا که از پاهایت خارج شود. وقتی نفس را به درون می دهی، با اینتصور انجامش بده. آن نور طلایی کمک خواهد کرد. کل بدنت را پاك و کاملاً از خلاقیت پر می کند.این انرژي مردانه است.

و زمانی که نفس را بیرون می دهی، چیز دیگري را تصور کن: تاریکی از طریق پاهایت وارد می‌شود، رود تاریک عظیمی از پاهایت وارد می شود، بالا می آید و از سرت بیرون می رود. آهسته انجامش بده، عمیق نفس بکش تا بتوانی تصورش کنی. این انرژي زنانه است. تو را تسکین می دهد، تو را پذیرا می سازد، تو را آرام می کند، به تو آسودگی می دهد. آهسته برو، و درست بعد از خوابمی توانی تنفس عمیق و آهسته اي داشته باشی، زیرا بدن استراحت کرده و آسوده است.

دومین زمان مناسب، شب موقع خوابیدن است. در تخت دراز بکش، چند دقیقه آسوده شو. وقتی شروع به این احساس کردي که بین خواب و بیداري حرکت می کنی، درست در میانه، دوباره فرآیند را آغاز کن. بیست دقیقه انجامش بده. اگر در هنگام انجام دادنش به خواب بروي، عالی‌است.
زیرا تأثیرش در ناخودآگاه می ماند و به کار ادامه می دهد.

اگر این روش ساده را سه ماه انجام دهی، شگفت زده خواهی شد – نیازي به سرکوب نیست، دگرگونی شروع به رخ دادن نموده است.